Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Verin Dvin (Horní Dvin)
Zmenšenina Ištařiny brány před budovou, kde sídlí asyrijský spolek.
Ištarina brána je jedním ze symbolů Asyrijců, jejichž součástí byli i Babylóňané. Tvořila osmou bránu do vnitřního města Babylonu (v oblasti dnešního Hillahu v Iráku). K její stavbě došlo kolem roku 575 př. n. l. na příkaz krále Nabuchodonozora II. na severní straně města. Byla součástí velkolepé zděné procesní cesty vedoucí do města. Zdi byly vyzděny z glazovaných cihel převážně modré barvy. Když němečtí archeologové ve 30. letech 20. století prováděli v Babylonu vykopávky, rozebrali Ištařinu bránu a odvezli ji do Berlína, kde je vystavena v Pergamonském muzeu.
U Asyřanů je zajímavé, že jsou hrdí jak na svou skutečně starobylou minulost, která je ovšem spojena s pohanstvím, tak i na to, že se považují za národ, který jako první na světě přijal křesťanství.